Polityka Bezpieczeństwa

Regulamin serwisu www.4lingua.com i polityka prywatności

1. DEFINICJE
I. „Serwis” – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.4lingua.com oraz wszystkie funkcje i narzędzia
dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
II. „Użytkownik” – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu spółki 4 Lingua Sp. z o.o.

2. CEL SERWISU
Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat oferty 4 Lingua Sp. z o.o. Użytkownicy znajdą również w
Serwisie pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji, oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami Spółki.

3. PRAWA AUTORSKIE
Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Spółki 4 Lingua Sp. z.o.o. Zawartość strony www.4lingua.com została
przygotowana przez ZUBER WOJCIECH PANPIXEL – PRACOWNIA MULTIMEDIALNA 43-600 Jaworzno, Fabryczna 5 obejmując wszystkie jego elementy jako chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

4. INFORMACJE
Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

5. KORESPONDENCJA
Jakakolwiek korespondencja przesłana do Spółki 4 Lingua Sp. z o.o. jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Spółka nie ma obowiązku na nią odpowiadać.
Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. DANE OSOBOWE
Polityka Ochrony Prywatności w Serwisie4Lingua Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) jedynie w celu marketingowym. Spółka 4 Lingua Sp. z o.o. nie prowadzi trwałych zbiorów danych osobowych i nie przechowuje danych osobowych. Przesłane do Spółki informacje zawierające dane osobowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 4 Lingua Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach, bądź korzystania z usług
Spółki prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@4lingua.com. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)
Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane
negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu, oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane będą poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Dodatkowe zastrzeżenia
Niniejsza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Spółka nie zapoznała się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych. Spółka zakazuje rozpowszechniania, modyfikowania czy innego przetwarzania materiałów, wizerunków osób znajdujących się na stronach serwisu www.4lingua.com podlegających samodzielnej ochronie prawnej bez uzyskania zgody. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez Użytkownika materiałów zamieszczonych na Portalu w tym ich publiczne udostępnianie,
rozpowszechnianie, przesyłanie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów, chyba że związane będzie to z realizacją praw lub obowiązków Klienta.

Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną / elektronicznych kanałów dostępu
Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w sieci Internet – w tym usług oferowanych przez Spółkę w ramach
elektronicznych kanałów dostępu – to:
• podszywanie się w celu wyłudzenia informacji,
• działanie złośliwego oprogramowania,
• niechciana poczta – spam.
Zagrożenia dotyczą komputerów oraz innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów.
Phishing – to wyłudzanie danych umożliwiających dostęp do danej usługi (loginu, hasła, PIN), numerów kart kredytowych itp.
Najczęściej są to fałszywe powiadomienia imitujące komunikaty z instytucji rozsyłane drogą elektroniczną, w których nakłania
się użytkowników do zalogowania na spreparowane strony internetowe naśladujące oryginalne. Celem jest przechwycenie
danych dostępowych.
Złośliwe oprogramowanie – takie programy, które są wykorzystywane w celach przestępczych lub mają na celu wyrządzenie
szkody użytkownikowi. Należą do nich m.in. wirusy komputerowe i oprogramowanie szpiegujące.
• Wirus komputerowy to oprogramowanie złośliwe, które przenosi się poprzez zapis zainfekowanego pliku na nośniku danych
np. dysku twardym, pendrive. Celem wirusa jest kradzież lub usunięcie danych, zakłócenie pracy urządzenia lub przejęcie
kontroli nad komputerem. Najczęściej do zarażenia wirusem elektronicznym dochodzi po pobieraniu plików z niezaufanego
źródła internetowego lub otwarciu załącznika w poczcie elektronicznej.
• Program szpiegujący – to taki, który w sposób ukryty monitoruje i przesyła dane o użytkowniku do przestępcy. Może
gromadzić i przekazywać zarówno dane umieszczone na urządzeniu jaki i śledzić nasze działania np. ruchy myszką, tekst
wpisywany z klawiatury.
Niechciana poczta lub spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu
odbiorców. Często przenoszą wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, odnośniki do złośliwych lub fałszywych
stron.

Zasady bezpieczeństwa
1. Każdy użytkownik serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet
oraz posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki
internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien cyklicznie sprawdzać, czy system
operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są
błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
2. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie
spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z
nadawcą np. telefonicznie.
3. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy
wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod
osobę lub instytucję.
4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z
niezweryfikowanych źródeł. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
5. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu
do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych
Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszych treści, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie poprzez wskazanych przez
siebie mediatorów, a przypadku w braku porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi.